SMJEŠTAJ DIPLOMATA I KONZULARNOG OSOBLJA Godišnje BiH izdvaja 7,5 milijuna KM

Bosna i Hercegovina na stanarine za diplomatsko-konzularno osoblje u svijetu izdvaja godišnje oko 7,5 milijuna maraka.

U Ministarstvu vanjskih poslova BiH su istakli da se naknada za troškove najma stambenog prostora za diplomatsko-konzularno osoblje isplaćuje u skladu sa Pravilnikom o plaćama, dodacima i naknadama spomenutog osoblja.

Važno je napomenuti da BiH ima 56 DKP-a u svijetu, te da su pretprošle godine povećavali i koeficijente za obračun plaća diplomata u inozemstvu.

Iako se izdvaja pozamašna svota za stanarine čini se da rad DKP-a ne prati ove brojke, pa su tako i revizori Ureda za reviziju BiH ukazivali na značajne slabosti u radu DKP mreže.

Konkretno, revizori naglašavaju da su zapazili slabosti u radu DKP mreže, neadekvatnu kadrovsku politiku Ministarstva, kao i nedostatak adekvatnih i transparentnih kriterija o unapređenju i napredovanju diplomata.

U revizorskom izvještaju je navedeno da su u odnosu na 2021. godinu pretprošle godine, izdaci za plaće i naknade bili veći za 833.605 KM što je, između ostalog, kako je napomenuto, posljedica povećavanja koeficijenta i izmjena osnovice za obračun plaća diplomatskom osoblju u inozemstvu.

Revizori su upozorili i da nedostaju konkretne smjernice, prioriteti, ciljevi i platforme iz sjedišta Ministarstva kao temelj za djelovanje po pitanju ekonomske diplomacije, kao i smjernice za izradu planova i izvještaja o radu DKP-ova.

“Ekonomska diplomacija uglavnom je prepuštena DKP-ovima. Pored toga, postoji i nedostatak informiranosti ulagača u formi materijala koji bi sadržao temeljne podatke o poslovnom okruženju, kao i opskrbljenost reklamnim i promotivnim materijalom o potencijalima BiH”, stoji u revizorskom izvještaju.

Dodali su da u pojedinim DKP-ovima čak nisu osigurani minimalni sigurnosni uvjeti za rad, kao i videonadzor nad konzularnim aktivnostima, a konstatirane su i slabosti kod uredskog i arhivskog poslovanja te nedostatak internet stranica.

NAJNOVIJE